Opis projektu

Projekt dotyczy obszaru Aglomeracji Hrubieszów, wyznaczonej na mocy rozporządzenia nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Hrubieszów. RLM wyznaczonej aglomeracji wynosi 16149. Przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. Projekt przewiduje kompleksową modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie miasta.

Ogólna wartość projektu to: 23 750 351,47

Koszty kwalifikowane: 19 990 574,32

Koszty niekwalifikowane: 3 759 777,15

Koszty poniesione (netto) : 3 721 730,30

Koszty planowane (netto): 16 268 844,02

Projekt przewiduje:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej

a)ul. Kilińskiego – Żeromskiego: - budowę kanału grawitacyjnego Ø 200 z rur PCV- 401 mb, kanał grawitacyjny Ø 160 z rur PCV- 56 mb, kanału tłocznego PE 90 – 116 mb i przepompownie ścieków -1 szt.

b)ul. Jatkowej, Prostej, Ludnej: - budowę kanału grawitacyjnego Ø 200 z rur PCV- 125,5 mb

c)Oś. Basaja – I etap: - budowę kanału grawitacyjnego Ø 200 z rur PCV- 685 mb, kolektora tłocznego - 43 mb i przepompownie ścieków 1 szt.

d)ul. Partyzantów oraz kanał boczny w ul. Kilińskiego: - ul. Partyzantów - budowę kanału grawitacyjnego Ø 225 z rur PE- 425,23 mb, kanału grawitacyjnego Ø 160 z rur PCV- 34,5 mb - ul. Kilińskiego – kanał boczny - budowę kanału tłocznego PE 63 – 143 mb i przepompownie ścieków – 1 szt.

e)ul. Pobereżańska: - budowę kanału grawitacyjnego Ø 200 z rur PCV- 443,5 mb g) w Oś. Basaja – II etap zakłada się: - budowę kanału grawitacyjnego Ø 200 z rur PCV- 417,5 mb

f)ul. Rubinowa: - budowę kanału grawitacyjnego Ø 200 z rur PCV- 758,9 mb, kanału tłocznego PE 90 – 65 mb i przepompownie ścieków -1 szt.

g) ul. Teresówka: - budowę kanału grawitacyjnego Ø 200 z rur PCV- 661 mb, kanału grawitacyjnego Ø 160 z rur PCV- 39,5 mb, kanału tłocznego PE 50 – 262,5 mb i przepompownie ścieków -1 szt.

2. Modernizację i budowę sieci wodociągowej

a) Budowa sieci wodociągowej w ul. Jatkowskiej, Prostej, Ludnej zakłada się: -z rur PE Ø 160 – 216 mb

b) Budowa sieci wodociągowej w ul. Pobereżańskiej zakłada się: - z rur PE Ø 50 – 363 mb

c) Modernizacja sieci wodociągowych D 500 z żeliwa na odcinku od komory zasuwu do ul. Zamojskiej zakłada się: - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci magistrali wodociągowej o średnicy 500 mm o łącznej długości ok. 0,63 km.

3. Modernizację przepompowni Pompownia „Ludna”- prace obejmujące m.in.:

a) technologia: - Wymiana trzech pomp AP 100.150.115.0 na nowe, zmiana usytuowania istniejącej pompy AFP K 1543,2B ME 140/4D (naprzeciw króćców ssawnych). - Wymiana rurociągów tłocznych na odcinku budynek – brama wjazdowa. - Wykonanie nowej kraty mechanicznej z przenośnikiem śrubowym kratek do kontenera. - Wykonanie nowego systemu bezpieczeństwa – monitoringu gazów: metan, H2S

b) Architektura, konstrukcje

c) instalacje wewnętrzne

d) AKPiA

e) zagospodartowanie terenu

Pompownia „Grunwaldzka”

a) technologia: - Wymiana pompy WFP RPX 80-250 oraz dostawienie dwóch nowych pomp, dostosowanie układu przewodów. - Wymiana dwóch prowadnic + zainstalowanie trzeciej prowadnicy, - Wykonanie nowej kraty mechanicznej z przenośnikiem śrubowym kratek do kontenera, - Wykonanie nowego systemu bezpieczeństwa – monitoringu gazów: metan, H2S

b) Architektura, konstrukcje - Kapitalny remont budynku, łącznie z zaprojektowaniem i wykonaniem izolacji pionowej ścian części podziemnej i fundamentów budynku.

c) instalacje wewnętrzne

d) AKPiA

e) zagospodartowanie terenu

4. Modernizację stacji uzdatniania wody (SUW) W stacji uzdatniania wody i ujęciach zaprojektowanie i wykonanie następujących robót modernizacyjnych, w szczególności:instalację urządzeń systemu filtracji ciśnieniowej,modernizację budynków i obiektów stacji uzdatniania wody,wymianę sieci wodociągowej na terenie SUW,przewodów wody surowej między studniami, a budynkiem pompowni oraz przewodów wody uzdatnionej,modernizację przewodów elektroenergetycznych międzyobiektowych,rozdzielni głównej i obiektowych, zabezpieczeń,dostawę i montaż agregatu prądotwórczego,modernizację szamba, modernizację osadnika wód popłucznych,wykonanie systemu monitoringu stacji uzdatniania wody, wyposażenie w urządzenia pomiarowe i regulacyjne, wykonanie dyspozytorni w budynku administracyjnym,demontaż istniejących urządzeń i instalacji.

5. Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z prasą do osadu - modernizację części ściekowej oczyszczalni oraz rozbudowanie o instalację do zagospodarowania osadów ściekowych. Zgodnie z zestawieniem nakładów inwestycyjnych (tabela 50. SW) w ramach projektu przewidziano następujące kategorie wydatków:

1.Przygotowanie projektu 2 046 801,18

2.Zarządzanie projektem 1 455 251,00 obejmujące: koszty nadzoru (643 251,00), koszty wrdażania projektu - usługi obce, ekspertyzy, szkolenia,delegacje (63 000,00),koszty ogólne - koszty administracyjne w tym materiały biurowe, usługi telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię i ogrzewanie (48 726,56),koszty na wydatki osobowe zw. z zarządzaniem projektem (700 273,44)

3.Budowa i montaż 15 191 367,14

4.Sprzęt i wyposażenie 30 500,00

5.Informacja i promocja 60 000,00

6.Pozostałe opłaty 6000,00

7.Rezerwa 10% 1 200 655,00

Liderem projektu jest wnioskodawca, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM Sp. z o.o.). Będzie on odpowiedzialny za całość projektu w trakcie jego realizacji a także po zakończeniu. Partnerem w projekcie będzie Gmina Miejska Hrubieszów, która wykona część inwestycji związanej z siecią kanalizacyjną i wodociągową, także wniesie częściowo wkład finansowy w zadania realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. Porozumienie zawarte pomiędzy podmiotami jest załącznikiem do wniosku. Dzięki takiej organizacji projekt zachowa trwałość i nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dn. 11.07.2006 r. Cały majątek po zakończeniu realizacji projektu będzie stanowił własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Zadania realizowane i finansowane bezpośrednio przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. będą automatycznie własnością Przedsiębiorstwa, natomiast majątek powstały w wyniku zadań finansowanych i realizowanych przez Gminę Miejską Hrubieszów zostanie wniesiony aportem do spółki. Projekt nie poddany zostanie modyfikacji mającej znaczny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Ponadto nie ulegnie modyfikacji własność powstałej infrastruktury, a także nie zaprzestana zostanie działalność związana z systemem wodno-kanalizacyjnym Miasta Hrubieszów. Właścicielem i operatorem całości infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będzie Wnioskodawca, czyli PGKiM Sp. z o.o. Wydatki z tytułu podatku VAT w odniesieniu do wszystkich nakłądów inwestycyjnych są wydatkami niekwalifikowalnymi (zarówno po stronie Lidera jak też Gminy Miejskiej). Zgodnie z Porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu (zawartym w dniu 28.04.2009) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zobowiązuje się przeznaczać rocznie na realizację projektu kwotę 500 000 złotych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych. Gmina Miejska Hrubieszów zobowiązuje się pokryć pozostałe koszty realizacji projektu poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie, które będą przeznaczane na realizację bieżących zadań związanych z realizacją projektu na wniosek PGKiM Sp. z o.o. Każda ze stron porozumienia po zakończeniu realizacji swojego zadania przedstawi rozliczenie drugiej stronie. Refundacja części wydatków kwalifikowanych zgodnie z wnioskiem nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania ze środków POIŚ. Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest Gmina Miejska Hrubieszów (ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22 – 500 Hrubieszów, osoba do kontaktu – Z-ca Burmistrza Marek Bartkowiak, tel. (084) 696-23-80, 696-23-82, 696-23-46, fax (084) 696-23-80 wew. 30, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).